Κατηγορίες

Νέα προϊόντα

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ για το εμπόριο και την εστίαση

Εκμεταλλευτείτε τα 2 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, το οποία προσφέρουν χρηματοδότηση, στην αγορά Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης.

1. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση

Aνακοινώθηκε η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ με ποσοστό επιδότησης 50% για προϋπολογισμό έργων από 10.000,00€  έως 150.000,00€ με ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής την 27η Φεβρουαρίου 2019.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται α) στο λιανικό εμπόριο, β) στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και γ) στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δικαιούχοι:

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης θα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος της πρόσκλησης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 • Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ελάχιστον:
  • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου
  • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
  • 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου – Παρεμβάσεις για:
  • εξοικόνομηση ενέργειας
  • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
  • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
  • εξοικονόμηση ενέργειας
  • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
  • λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Μεταφορικά μέσα
  • μέχρι 25.000 € και έως 60% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
  • έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής  μέριμνας
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

2.Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού 

Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος 
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα έως 15.000€
 • Λογισμικά
 • Ιστοσελίδα έως 2.500€
 • E-shop έως 4.000€
 • Πιστοποίηση προιόντων υπηρεσιών ή/και διαδικασιών έως 10.000€/πιστοποιητικό
Δικαιούχοι:
 • Κατηγορία Α Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης
 • Κατηγορία Β Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Κατηγορία Γ Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:
 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά Υλικά
 • Κλωστουφαντουργία - Ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνoλογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής Αλυσίδας
Προϋπολογισμός Έργων - Ποσό Επιδότησης - Διάρκεια Έργων:
 • Έργα συνολικού Προϋπολογισμού από 100.000€ έως 600.000€
 • Το ποσό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 45% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής την 12η Μαρτίου έως και την 14η Ιουνίου 2019.
 • Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης

Η Topfrost παρέχει μια μεγάλη γκάμα προιόντων, προκείμενου να ανανεώσετε τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό σας ουτοσώστε να κάνετε μεγαλύτερη οικονομία σε ρεύμα,αλλά και να αυξήσετε τις πωλήσεις με το μοντέρνο design που διαθέτουν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Επίσημη Ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ στο παρακάτω Link:

https://www.espa.gr/